REGULAMIN NEWSLETTERA

1.    Przedmiot Regulaminu

Regulamin określa warunki przystąpienia do Newslettera, zakres usługi Newslettera, prawa i obowiązki nadawcy i prawa przysługujące Odbiorcom usługi. 

2.    Definicje

1.    Nadawca  podmioty, których treści zamieszczone są w Newsletterze, tj.

1.    Lisa Mayo Sobczak Spółka Jawna, z siedzibą w Pabianicach (95-200), ul. Karniszewicka 78A, NIP 7312073863

2.     

2.    Newsletter – usługa w postaci newslettera wysyłanego przez Nadawcę na podany przez Odbiorcę adres email, którego zasady są określone w tym Regulaminie.

3.    Regulamin – niniejszy dokument, regulujący zasady świadczenia usługi Newslettera

4.    Rejestracja– oznacza zamówienie subskrypcji Newslettera, tj. czynność polegającą na wprowadzeniu do bazy subskrybentów prowadzonej przez Usługodawcę adresu e-mailowego Subskrybenta, niezbędnego do realizacji tej usługi

5.    Odbiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która zamówiła usługę Newslettera

3.    Zakres usługi Newslettera

Newsletter obejmuje swoim zakresem otrzymywanie przez Odbiorców, którzy udostępnili Nadawcy swój adres e-mail, drogą elektroniczną, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących, informacji handlowych dotyczących produktów i usług Nadawcy w tym w szczególności informacji o aktualnych szkoleniach, webinarach czy kursach organizowanych przez Nadawcę.

4.    Zasady rejestracji do Newslettera

1.    Newslettera świadczony jest nieodpłatnie, przez czas nieoznaczony, do momentu rezygnacji przez Odbiorcę z Newslettera lub do momentu zakończenia świadczenia usługi przez Nadawcę Newslettera.

2.    W ramach Newslettera Nadawca będzie wysyłał informacje za pośrednictwem kanału mailowego, na podany przez Odbiorcę adres poczty elektronicznej.

3.    Rejestracja następuje poprzez formularz umieszczony na stronie Nadawcy i polega na wprowadzeniu przez Odbiorcę poprawnego adresu email oraz zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu.

4.    Po dokonaniu Rejestracji na podany przez Odbiorcę adres mailowy zostanie wysłany link aktywujący Newsletter. Odbiorca potwierdza adres email poprzez kliknięcie w link aktywujący.

5.    Odbiorca jest uprawniony do rezygnacji z Newslettera w każdej chwili, bez podania przyczyny, poprzez skorzystanie z linku „unsubscribe”, który dostępny jest w stopce każdego otrzymanego Newslettera. Wycofanie udzielonej zgody na świadczenie usługi Newslettera nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.    Z chwilą rezygnacji, o której mowa w pkt. 6, wysyłka Newslettera do Odbiorcy zostanie wstrzymana.

7.    Usunięcie adresu email Odbiorcy z bazy Newslettera następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.

5.    Wymaganie techniczne 

Korzystanie z Newslettera wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Odbiorca, następujących minimalnych wymagań technicznych:

1.    komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu

2.    dostęp do poczty elektronicznej;

3.    ważny/aktywny adres e-mail po stronie Odbiorcy.

4.    Reklamacje

1.    Odbiorca może zgłaszać zastrzeżenia związane z usługą Newsletter w formie reklamacji.

2.    Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.

3.    Reklamacje związane ze świadczeniem usługi Newsletter można składać na adres email kontakt@lisamayo.pl

7.    Zmiany Regulaminu

8.    Nadawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:

1.    zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

2.    zmiana sposobu świadczenia usługi Newsletter, spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);

3.    zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Nadawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

4.    W przypadku dokonania istotnych zmian w Regulaminie, Nadawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w na swoich stronach internetowych oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Odbiorcę podczas Rejestracji.

5.     Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. Odbiorca ma prawo do zrezygnowania z Newslettera w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianie Regulaminu.

8.    Ochrona danych osobowych

9.    Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Newsletterem są, na zasadzie współadministrowania:

2.    W sprawach, dotyczących danych osobowych możesz skontaktować się wysyłając maila na adres kontakt@lisamayo.pl .

3.    Dane przetwarzane są w związku z wykonaniem umowy, jaką jest świadczenie usługi Newslettera za pośrednictwem kanału mailowego (art. 6 ust. 1 lit. B RODO).

4.    Dane będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi, a następnie zostaną usunięte.

5.    Twoje dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom (tzw. odbiorcom), aby nasza firma sprawnie działała. Tymi odbiorcami są np. dostawcy rozwiązań informatycznych czy inne agencje marketingowe. Każdy z odbiorców zobowiązuje się w umowie do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6.    Część z tych podmiotów może mieć siedzibę w kraju poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przekazujemy wtedy dane na podstawie decyzji Komisji Europejskiej, która stwierdza, że dane będą odpowiednio chronione. A gdy jej nie ma – zawieramy tzw. standardowe klauzule umowne zaakceptowane przez Komisję Europejską.

7.    Odbiorcy przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

1.    dostępu do danych  oraz żądanie ich sprostowania

2.    być zapomnianym – Odbiorca może zażądać usunięcia jego danych,

3.    żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych Odbiorcy, 

4.    Odbiorca może otrzymać od Nadawców swoje dane w powszechnie odczytywanym formacie (np. PDF), 

wniesienia skargi do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Darmowy transport
Transakcje powyżej 350 PLN
Wsparcie online
Wspieramy online 8.00-16.00
tel. 578 552 642
Bezpieczne płatności
Zabezpieczamy wszystkie płatności